alimenty kraków

Kilka miesięcy temu rząd postanowił wprowadzić kilka zmian w sprawach alimentacyjnych. Dokładniej plany te dotyczyły wprowadzenia tzw. alimentów natychmiastowych. Sąd uzasadnia tę propozycję w ten sposób, że powstaje ona w celu przyspieszenia i uproszczenia postępowań alimentacyjnych. Co obejmuje zakres proponowanych zmian oraz czy będą one miały korzystny wpływ na czas trwania spraw sądowych?

Jaką jest procedura alimentów natychmiastowych?

Niejednokrotnie sprawy alimentacyjne przeciągają się tak długo, że osoby oczekujące na otrzymanie takiej pomocy zaczynają wątpić w korzystny wyrok sądu. Takie osoby często szukają dobrej rady w Internecie. Można to zauważyć, spoglądając na częstotliwość wyszukiwań w wyszukiwarce Google takich fraz jak na przykład „alimenty Poznań” czy „alimenty Kraków„.

Przyspieszenie postępowania ma skutkować wprowadzeniem tzw. alimentacyjnego postępowania nakazowego. Zadaniem sądu boby wydawanie alimentacyjnego nakazu zapłaty na podstawie przedstawionego przez powoda (dziś pełnoletniego dziecka lub przedstawiciela ustawowego nieletniego) oświadczenia, bez konieczności załączenia jakichkolwiek dowodów. W takiej sytuacji wystarczyłoby wskazanie ich w treści pozwu. Takie oświadczenie miałoby obejmować informacje na temat dochodów, jakie uzyskuje powód lub jego przedstawiciel ustawowy. Co więcej, powinno ono zawierać informacje na temat kosztów utrzymania, liczby dzieci pochodzących od tych samych rodziców oraz uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych, niewywiązywania się przez pozwanego s obowiązku dostarczenia środków utrzymania, jak i deklaracje, dotyczącej braku trwającej sprawy rozwodowej lub o separację pomiędzy rodzicami dziecka. Taki pozew miałby być składany na urzędowym formularzu.

Po otrzymaniu pozwu sąd ma za zadanie w terminie dwóch tygodni wydać na posiedzeniu niejawnym alimentacyjny nakaz zapłaty, który kolejno byłby doręczony pozwanemu wraz z pozwem.

Alimenty natychmiastowe — jakiej kwoty dotyczą?

Ważną nowością byłoby wprowadzenie w alimentacyjnym postępowa oj nakazowym konkretnych kwot, które przysługiwałyby każdemu dziecku. Ustawodawca podczas określania wartości należności, inspirował się tabelami alimentacyjnymi występującymi w Niemczech. W związku z powyższym alimenty natychmiastowe wynosiłyby:

  • W przypadku jednego dziecka – 38% kwoty przeliczeniowej;
  • Na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców – 34,5% kwoty przeliczeniowej;
  • Na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców – 31% kwoty przeliczeniowej;
  • Na każde z czworga dzieci pochodzących od tych samych rodziców – 27,5% kwoty przeliczeniowej.